แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/08/2018 
 
 

    HOME > news > GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS
     
 news Categories

 SIMINAR  |  ART AND CULTURE OF ASEAN  |  STATE ENTERPRISES  |  ALLIANCE NEWS  |  BUSINESS MATCHING  |  LOGISTICS LOCAL  |  LOGISTICS EDUCATION  |  LOGISTICS STRETAGY  |  CEO VISION  |  LOGISTICS INTERNATIONAL   |  LOGISTICS MOVEMENT  |  TOOLS LOGISTICS MANAGEMENT  |  ASEAN CULTURE & TRAVEL  |  LOGISTICS KNOWLEDGE  |  GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS 
 
 GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS page : 1 | 2 | 3 |  
   
ระบบ ERP สามารถลดต้นทุนผลิตได้อย่างไร
21 May 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ERP ซึ่งเป็นระบบวางแผนทรัพยากรธุรกิจโดยรวมขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีแบบ Computer on-line จะทำให้การให้คำ-ปรึกษาเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น และเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการสถานประกอบการในยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วในการบร...

   
กลับมาอีกครั้งกับงาน โพรแพ็ค เอเซีย 2018 งานแสดงเครื่องสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดของเอเซีย
14 May 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

กว่า 25 ปี ของการจัดงาน โพรแพ็ค เอเซีย นับเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเอเซีย ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม กระบวนการผลิตยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการบรรจุภัณฑ์ทั้งระบบ โดยในปี 2561 ประตูบานนี้ได้ถูกเปิดขึ้นอีกครั้ง เพื่อต้อนรับ 1800 บริษัท...

   
อนุสัญญาภาษีซ้อน กับการจ่ายภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศ
11 May 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ปัจจุบันในยุค Thailand 4.0 เป็นยุคของธุรกิจไร้พรมแดน มีการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะกิจการโลจิสติกส์ จึงเกิดเขตการค้าเสรีต่างๆเกิดขึ้น โดยเฉพาะ AEC ที่เป็นการรวมกลุ่มของประเทศอาเซียน ย่อมเป็นการสนับสนุนให้เกิดการค้าระหว่างประเทศอย่างไ...

   
สรรพากรเตรียมเก็บภาษี e-business
10 May 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

กรมสรรพากรเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่……) พ.ศ……… เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ( e-business ) ให้กระทรวงการคลังพิจารณาก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาขอ...

   
ด่านศุลกากรช่องสะงำ
07 May 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ กระทรวงมหาดไทยโดยนายวันมูหะหมัด นอร์มะทา รัฐ...

   
“Pre-Arrival Processing” มิติใหม่ในการผ่านพิธีการศุลกากร
05 May 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของ WTO โดยหนึ่งในพันธกรณีที่มีความสำคัญและมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน คือ พันธกรณีภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทา...

   
การพัฒนาระบบการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Matching) ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW)
07 Feb 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

จากการที่ธนาคารโลก (World Bank) จัดทำดัชนีชี้วัดความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 4 เรื่องหลัก ได้แก่ ขั้นตอนในการดำเนินการที่ง่าย ระยะเวลาในการดำเนินการที่รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ต่ำ และกฎระเบียบที่เอื้อต่...

   
สกุลเงินดิจิตอล ใกล้หรือไกล...ความจริง ที่ต้องรับหรือต้านกระแส ตอนที่ 1 (Blockchain)
04 Dec 17 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ก่อนอื่นต้องขอโทษผู้อ่านที่ติดตามบทความเรื่อง Startup ที่ยังค้างอยู่ ฉบับนี้ก็ขอผ่านไปก่อนนะคร้าบ เนื่องจากคำว่า “Fintech” และมีอีกสองคำที่ต้องกล่าวถึงและเป็นกระแสคือ “Blockchain” และ “ฺBitcoin” กำลังเป็นกระแสที...

   
HS Check
27 Nov 17 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

HS Check เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้บนโทรศัพท์มือถือหรือแทปเล็ต ให้ใช้งานง่าย สะดวกและสามารถพกพาไปใช้งานได้ในทุกที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรของกรมศุลกากร และบุคคลทั่วไปในการสืบค้นข้อมูลสินค้านำเข้า เพื่อใช้ในการปฏิบั...

   
การปรับปรุงพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน
27 Nov 17 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

กรมศุลกากรได้เสนอการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ภาค ๒     ให้สอดคล้องกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี ๒๐๑๗ 

...
   
TILOG-LOGISTIX 2017
23 Nov 17 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

     TILOG-LOGISTIX 2017 ปิดฉากลงอย่างสวยงาม การต้อนรับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ผู้นำเข้าและส่งออก Start-up และนักอุตสาหกรรม กว่า 7,525 รายจากทุกวงการในภูมิภาคอาเซียน +6 เพื่อหารือธุรกิจ สังเกตความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรม ตลอดจ...

   
START UP 2017 ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) เราควรเกาะ (ธุรกิจ) ดีมั๊ย
15 May 17 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

      เมื่อฉบับที่แล้ว เราก็ได้ทราบถึงความหมาย Startup และ SMEs ตลอดจนเครื่องมือที่ Startup ใช้เพื่อทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว (ก้าวกระโดด) และสร้างมูลค่าได้อย่างมากมาย ฉบับนี้ เราจะมา...

   
ด่านศุลกากรเชียงของ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
09 May 17 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

        ด่านศุลกากรเชียงของ ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๘๑ โดยกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๘) ออกตามความใน พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๔๘๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๔๘๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๔๘๑ โดยมีฐานะเป็น...

   
รู้จัก วปส: ตอน พร้อมรับการปรับราคาศุลกากร
03 May 17 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

     แม้ว่าบทบาทของกรมศุลกากรด้านการจัดเก็บภาษีอากรจะมีแนวโน้มลดลง แต่กรมศุลกากรยังคงเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักของกระทรวงการคลัง ที่มีภารกิจด้านการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่น ๆ ของรัฐ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ตามพันธก...

   
เสียมราฐ " เมืองน่าลงทุนของกัมพูชา "
20 Mar 17 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ศักยภาพของจังหวัดเสียมราฐ

          เสียมราฐ ชื่อท้องถิ่น คือ เสียมเรียบ เป็นจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพู...


 

 Fan Page  
 Logistics News
All >>  
SVL Group ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 17 Aug 18
สยามกลการอุตสาหกรรมจัดการแข่งขัน Siam Motors Industries Golf 2018  17 Aug 18
EZYHAUL เปิดตัวแพลตฟอร์ม 04 Aug 18
SVL Group มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่มะริด เมียนมา 02 Aug 18
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 20 Jul 18
สรุปโครงการส่งอาจารย์เข้าฝังตัวในสถานประกอบการของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 20 Jul 18
CMC มั่นใจตลาดคอนโดฯ ขยายตัวได้ดี  06 Jul 18
Alibaba Group and Bolloré Group Announce Global Partnership Agreement 05 Jul 18
DHL eCommerce ประเทศไทย เปิดตัว DHL Parcel Metro บริการรับ-ส่งพัสดุด่วนภายในวันเดียว (Same – day delivery) 03 Jul 18
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ iii ” ตอกย้ำมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 28 Jun 18