แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/10/2021 
 
 
    HOME > productandservice > SEMINAR
     
 productandservice Categories

 ตำราอื่นๆ  |  ตำราค้าปลีก  |  ตำราโลจิสติกส์  |  FOOD  |  OTOP  |  KWANCHAI FARM   |  PAPERLESS SYSTEM  |  KWAN Insurance  |  BUSINESS MATCHING  |  EDI (E-CUSTOMS)  |  MAGAZINE  |  CONSUMER PRODUCT  |  SEMINAR  
 
 SEMINAR  
   
หัวข้ออบรมสัมนาเรื่อง การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

          กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการนำเข้า-ส่งออก โดยเฉพาะการให้ ความรู้แก่ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออก การจัดทำต้นทุน เพื่อขอหนังสือ รับรองถิ่นกำเนิดสินค้า จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้อง ทราบขั้นตอน ตลอดจนวิธีการคำนวณต้นทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเสริม สร้างการแข่งขันทางด้านการค้า และเพิ่มประสิทธิภาพของผู้นำเข้า-ส่งออก ของไทยบริษัท ขวัญชัย เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงได้จัด สัมมนาเชิงลึกภาคปฏิบัติ ในหัวขัอ “การคำนวณต้นทุน และ การขอหนังสือ รับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอย่างถูกต้อง” ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ตึก การท่าเรือ อาคาร B ชั้น 6 ห้อง 6/5

เนื้อหาในการบรรยาย

9.00 น. - 17.00 น. (เต็มวัน)

ภาคเช้า หัวข้อ “กรอกต้นทุนอย่างไรไม่ถูกตรวจสอบย้อนหลัง”
- การคำนวณต้นทุนก่อนขอ C/O (ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Cerfififif icate of Origin) 
- การแยกวัตถุดิบในประเทศ บวกกับ วัตถุดิบในการนำเข้าจากต่างประเทศ
- ต้นทุนการผลิตคิดอย่างไรให้ถูกต้อง
- การคำนวณต้นทุนอย่างง่าย
 
ภาคบ่าย หัวข้อ “ตามทัน C/O ใช้สิทธิ์อย่างไรเพิ่มกำไรให้กับผู้ซื้อ”
- การปรับตัวของผู้ส่งออก-นำเข้า ในยุค Digital Transformation fi
- C/O ชนิดต่างๆ ที่ควรทราบ
- ควรเลือกใช้ C/O แบบไหน ในการลดหย่อนภาษี
- กฎในการผ่อนปรนแบบง่ายๆ เพื่อใช้สิทธิ์ ได้มากขึ้น

ราคาปกติ : 3000.00
ราคาพิเศษ : 2500.00

   
หัวข้ออบรมสัมนาเรื่อง กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า

เนื้อหาในการบรรยาย

9.00 น. - 17.00 น. (เต็มวัน)

- รู้เรื่องแหล่งกำเนิดสินค้า แบบชัดเจน, วิเคราะห์เจาะลึก ด้านต้นทุนสินค้า และแหล่งกำเนิด แบบ Step by step
- การตรวจสอบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หรือ Form ต่างๆ เช่น WTO, FTA, ACN, JTEPA, AJ, AK, AI, AANZ, TP, CLO ฯลฯ
- กรณีศึกษาการสำแดงแหล่งกำเนิดสินค้าไม่ถูกต้อง มีผลอย่างไรต่อการประกอบธุรกิจ “จะอยู่่หรือจะยุบกิจการ”
- การรับรองแหล่งกำเนิดด้วยตนเอง (Self Certification) มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ และผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวอย่างไร
- ความสำคัญของ Third Country Invoicing และตัวอย่างเอกสาร
- การคำนวณต้นทุนอย่างถูกต้อง
- กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of  Origin)
- การขออนุญาตแหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียน ตามหลักเกณฑ์ แบบใหม่ (FORM E)
- การลดหย่อนอัตราอากรในการนำเข้า โดยใช้สิทธิพิเศษทางการค้า เช่น WTO, FTA,ACN, JTEPA ฯลฯ
- หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและลดหย่อนอากรสำหรับเขตการค้าเสรี  อาเซียน-จีน และข้อตกลงอื่นๆ ที่ควรทราบ
- การรับรองแหล่งกำเนิดด้วยตนเอง (Self Certification) มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่และผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวอย่างไร


ราคาปกติ : 3000.00
ราคาพิเศษ : 2500.00

   
หัวข้ออบรมสัมนาเรื่อง Incoterm 2020 RULES

INCOTERM 2020 เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของผู้นำเข้า - ส่งออก ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ นักกฏหมาย นักการธนาคาร ผู้รับประกันภัย รวมถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญในการแสดงกับกรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ซึ่งปัจจุบันนี้กรมศุลกากรได้เข้มข้นในการทบทวนเอกสาร หลังการตรวจปล่อย ซึ่งจะเป็นภาระอันหนักหน่วงหาก Terms การซื้อขายไม่ถูกต้อง และต้องเสียค่าภาษีย้อนหลัง ต้นทุนจึงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่งในการทำการค้า โดย INCOTERMS 2020 จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 นี้แล้ว

เนื้อหาในการบรรยาย

9.00 น. - 17.00 น. (เต็มวัน)

ภาคเช้า

- ความรู้พื้นฐานในการทำการค้าระหว่างประเทศ และความตกลงที่สำคัญทางการค้า FTA ต่าง ๆ

- ความหมาย และความสำคัญของ INCOTERMS 2020

- เหตุผลของ INTERNATION CHAMBER OF COMMERCE (ICC) ที่ต้องเปลี่ยน INCOTERMS 2010 มาเป็น INCOTERMS 2020

- การยกเลิก DAT, ของ INCOTERMS 2010 และใช้เทอมอะไรมาแทน

- แนวทางในการใช้ INCOTERMS ที่เหมาะสมในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

- INCOTERMS 2020 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จาก 11 เทอม มีอะไรบ้าง

- ข้อควรระวังในการบันทึกข้อมูลในใบขนสินค้า และภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ INCOTERMS 2020

- กรณีศึกษา และข้อพิพาทต่างๆ ในการปฏิบัติผิดพิธีการศุลกากร

ภาคบ่าย

- ภาระหน้าที่ ของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง 11 เทอมที่ต้องรับผิดชอบ

- ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญสุด ในแต่ละข้อตกลง ทั้ง 11 เทอม

- Critical Points และการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยง

- ภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าเอาประกัน ในเทอม CIF และ CIP

- การแสดง INCOTERMS 2010 ในเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

- กรณีศึกษา และข้อพิพาทต่าง ๆ ในการปฏิบัติผิดพิธีการศุลกากร


ราคาปกติ : 3000.00
ราคาพิเศษ : 2500.00

   
สัมมนา หัวข้อ บัญชี-การเงิน และกฎหมายสรรพากรยุค 4.0

เนื้อหาหลักสูตร

     ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับพนักงานปัญหาการใช้สิทธิทางภาษีให้ได้ประโยชน์สูงสุด , กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานที่ควรทราบ บรรยาโดย นักตรวจสอบภาษีชำนาญการกรมสรรพากร

     เหมาะสำหรับผู้นำเข้า - ส่งออก หรือทางด้าน Logistics

 


ราคา : 2500.00

   
จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร รุ่นที่ 54"

สมาคมตัวแทนออกของอิเล้กทรอนิกส์ไทย จัดฝึกอบรม "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร รุ่นที่ 54" 

จุดประสงค์เพื่อสร้าง
ตัวแทนออกของรุ่นใหม่ ให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ตามระเบียบศุลกากร ขณะเดียวกันผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบภาพรวมทั้งหมด
ของการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ระหว่างวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน - วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2561
(อบรมเสาร์-อาทิตย์ เต็มวัน)ณ ตึกการท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคาร B ชั้น 6 ห้อง 6/5


ราคา : 12000.00


 

 Fan Page  
 Logistics News
All >>  
SYS คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ประจำปี 2564 19 Oct 21
ทรูมันนี่ เเนะ 3 สเต็ป เสริม สติ เกราะป้องกันไม่ตกเป็นเหยื่อเเก๊งลวงให้กู้ 18 Oct 21
รมว.ดีอีเอสร่วมกับไปรษณีย์ไทยจัดส่งถุงยังชีพ 3,000 ชุด ช่วยพื้นที่น้ำท่วม  16 Oct 21
ไทยเวียตเจ็ทจับมือ MSIG เปิดตัว ‘Sky Travel Care’ ประกันภัยการเดินทาง ครอบคลุม COVID-19 15 Oct 21
SVL Group โดย ไลน์ ทรานสปอร์ต รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ระดับประเทศ 4 ปี ซ้อน 15 Oct 21
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เรียกร้องให้ดำเนินการเร่งด่วนเพื่อลดคาร์บอน ด้วยการเร่งสู่เส้นทาง Net Zero 15 Oct 21
“โลดแล่นทุกเส้นทาง วางใจทุกการส่ง” เปิดเรื่องราวรถขนส่งไปรษณีย์ไทย ผ่านรถเหล็กมาร์จอร์เร็ตต์ ของสะสมลิมิเต็ดอิดิชั่นน่าสะสมแห่งปี 14 Oct 21
SYS มอบทุนบุตรบุคลากรทางการแพทย์ 13 Oct 21
ทำไมสถาปัตยกรรมแบบ multi-tenant จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นคลาวด์ที่แท้จริง 13 Oct 21
ไปรษณีย์ไทยรับรางวัลสุดยอดองค์กรมาตรฐานธรรมาภิบาล ประจำปี 2564 13 Oct 21