แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/09/2019 
 
 

    HOME > news > GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS >
     
 news Categories

 SIMINAR  |  ART AND CULTURE OF ASEAN  |  STATE ENTERPRISES  |  ALLIANCE NEWS  |  BUSINESS MATCHING  |  LOGISTICS LOCAL  |  LOGISTICS EDUCATION  |  LOGISTICS STRETAGY  |  CEO VISION  |  LOGISTICS INTERNATIONAL   |  LOGISTICS MOVEMENT  |  TOOLS LOGISTICS MANAGEMENT  |  ASEAN CULTURE & TRAVEL  |  LOGISTICS KNOWLEDGE  |  GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS 
 
 GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS page : 1 | 2 | 3 |  
   
โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) ของประเทศไทย
31 Jul 19 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทาง การดำเนินงานทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะในเรื่องของการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปกป้อง...

   
ศุลกากร ชู 3 มาตรการ เพื่อยกอันดับ Doing Business
08 Jul 19 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

     กรมศุลกากร ชู 3 มาตรการทางศุลกากรเพื่อยกอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก ด้านการค้า ระหว่างประเทศ (Doing Business : Trading Across Border)  ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2562 ประกอบด้วย กระบวนการทาง...

   
การรับชำระเงินรายได้ของกรมศุลกากร
23 May 19 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงภายใต้ระบบเศรษฐกิจโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น  ทำให้การแข่งขันทางการค้า การลงทุนและอื่น ๆ เป็นไปอย่างเสรี

...
   
สหกล (SQ) ฟื้นจริง กำไรสวยจริง เติบโต 340% โชว์กำไรหรู 92 ล้านบาท แถมรายได้โต 49% ชนะงานใหม่เหมืองหงสา 2,265 ล้าน ดันแบ๊คล็อค 33,982 ล้านบาท
16 May 19 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SQ ผู้รับเหมางานเหมืองแร่ครบวงจร อันดับ 1 ของอาเซียน โชว์ผลประกอบการฟื้นตัวโดดเด่น เริ่มมีกำไรสูงอีกครั้ง แถมชนะประมูลงานใหญ่กว่า 2,265 ล้านบาท ดันปริมาณงานเพิ่มขึ้นต่อเนื...

   
สหไทย เทอร์มินอล (PORT) โชว์กำไร Q1 สวย 36.14 ล้านบาท คว้าลูกค้าใหม่ สายเรือสิงคโปร์ ดันยอดฟีดเดอร์โต
14 May 19 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

สหไทย เทอร์มินอล (PORT) หนึ่งในผู้นำการให้บริการท่าเทียบ เรือและโลจิสติกส์แบบครบวงจร โชว์กำไรผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562 เติบโต 1.57% รุกขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องรองรับเศรษฐกิจโลก ฟื้นตัว คว้าลูกค้าใหม่สายเรือสิงคโปร์ คาดปีนี้รายได้เติบโตกว่า 10%

   
กรมศุลกากร rebrand คณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก
08 May 19 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

คณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก หรือ ครอ. เป็นคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมศุลกากร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

...
   
สรรพากร Digital และ การเก็บภาษีธุรกิจ e-Commerce
02 May 19 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ทุกวันนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของธุรกิจ e-Commerce การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิ...

   
อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยอย่างไร?
26 Apr 19 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ในแวดวงการดำเนินธุกิจการนำเข้าส่งออก ผู้ประกอบการภาคเอกชนจะต้องผ่านการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร กรมศุลกากร หลายครั้งอาจไม่ได้รับความพึงพอใจจากการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ การร้องเรียนเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเอาผิดเจ้าหน้าที่ผู้ที่ลุอำนาจ 

...
   
สหไทย (PORT) เผย ดึง APMT บริษัทย่อยของ A.P. Moller - Maersk สายเรืออันดับหนึ่งของโลก และกลุ่มน้ำตาลมิตรผล เข้าร่วมศึกษาโครงการลงทุนในท่าเรือแห่งใหม่
28 Mar 19 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ PORT หนึ่งในผู้นำการให้บริการธุรกิจท่าเทียบเรือและโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศ ได้ประกาศแผนร่วมลงทุนกับกลุ่มน้ำตาลมิตรผล เพื่อรองรับการขยายตัวของการนำเข้าและส่งออกของประเทศ เมื่อเดือนตุลาคม บริษัท APM Te...

   
อนุสัญญาภาษีซ้อน กับการจ่ายภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศ
11 May 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ปัจจุบันในยุค Thailand 4.0 เป็นยุคของธุรกิจไร้พรมแดน มีการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะกิจการโลจิสติกส์ จึงเกิดเขตการค้าเสรีต่างๆเกิดขึ้น โดยเฉพาะ AEC ที่เป็นการรวมกลุ่มของประเทศอาเซียน ย่อมเป็นการสนับสนุนให้เกิดการค้าระหว่างประเทศอย่างไ...

   
สรรพากรเตรียมเก็บภาษี e-business
10 May 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

กรมสรรพากรเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่……) พ.ศ……… เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ( e-business ) ให้กระทรวงการคลังพิจารณาก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาขอ...

   
ด่านศุลกากรช่องสะงำ
07 May 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ กระทรวงมหาดไทยโดยนายวันมูหะหมัด นอร์มะทา รัฐ...

   
“Pre-Arrival Processing” มิติใหม่ในการผ่านพิธีการศุลกากร
05 May 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของ WTO โดยหนึ่งในพันธกรณีที่มีความสำคัญและมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน คือ พันธกรณีภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทา...

   
การพัฒนาระบบการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Matching) ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW)
07 Feb 18 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

จากการที่ธนาคารโลก (World Bank) จัดทำดัชนีชี้วัดความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 4 เรื่องหลัก ได้แก่ ขั้นตอนในการดำเนินการที่ง่าย ระยะเวลาในการดำเนินการที่รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ต่ำ และกฎระเบียบที่เอื้อต่...

   
สกุลเงินดิจิตอล ใกล้หรือไกล...ความจริง ที่ต้องรับหรือต้านกระแส ตอนที่ 1 (Blockchain)
04 Dec 17 , GOVERNMENT'S LOGISTICS DEVELOPMENT NEWS

ก่อนอื่นต้องขอโทษผู้อ่านที่ติดตามบทความเรื่อง Startup ที่ยังค้างอยู่ ฉบับนี้ก็ขอผ่านไปก่อนนะคร้าบ เนื่องจากคำว่า “Fintech” และมีอีกสองคำที่ต้องกล่าวถึงและเป็นกระแสคือ “Blockchain” และ “ฺBitcoin” กำลังเป็นกระแสที...


 

 Fan Page  
 Logistics News
All >>  
LINE MOBILE ชื่อใหม่คือ “FINN MOBILE” ตอกย้ำประสบการณ์ความฟินที่มอบให้ลูกค้า บริการทุกอย่างเหมือนเดิม  16 Sep 19
ประเทศไทยกับการเข้าสู่ยุค E 16 Sep 19
WICE ปรับกลยุทธ์ครึ่งปีหลังเพิ่มอัตราทำกำไร ตั้ง บ.ย่อย ยกระดับการบริหารจัดการคลังสินค้า 13 Sep 19
จากรายงานของ Ovum เผย HERE ครองอันดับหนึ่งด้านโลเคชั่นแพลตฟอร์ม 13 Sep 19
"บัญชีชุดเดียว" กรมสรรพากร 12 Sep 19
ผู้จำหน่ายไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากประสบการณ์ออนไลน์ ผลการศึกษาวิจัยจาก เจ.ดี. พาวเวอร์ 12 Sep 19
WICE ปรับกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง เพิ่มความสามารถการทำกำไร เน้นรับงาน Cross Border เพิ่มสั่งทำตู้คุมอุณหภูมิไซส์พิเศษ  11 Sep 19
แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ จับมือ แอลเอ็นเอส รีเสิร์ช จัดทำอีบุ๊ค หัวข้อ Forging the Digital Twin in Discrete Manufacturing ส่งต่อองค์ความรู้เทคโนโลยี Digital Twin แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาคการผลิต 07 Sep 19
WICE เผยสงครามการค้าสหรัฐ-จีน กระทบภาพรวมโลจิสติกส์  06 Sep 19
WICE บุก TILOG-LOGISTIX 2019 โชว์ศักยภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 05 Sep 19